Garmina używasz, czapkę zdobywasz

1.

Prześlij na adres czapka@trigar.pl zdjęcie dowolnego urządzenia Garmin (mile widziana jesienno-zimowa aranżacja). Pamiętaj o tym, żeby na zdjęciu było widoczne urządzenie. Im lepsza jakość zdjęcia, tym większa szansa na to, że zostanie ono opublikowane!

2.

Obserwuj nasze Social Media (Facebook i Instagram). Jeśli opublikujemy Twoje zdjęcie to otrzymasz od nas czapkę!

3.

Twoje zdjęcie zostało przez nas opublikowane? Gratulacje! Poczekaj na kontakt mailowy, w którym poprosimy Cię o podanie danych adresowych do wysłania nagrody.

Nagrodzone zdjęcia (edycja jesień-zima 2023/2024)

Czwarta edycja (ale też zarazem pierwsza w okresie jesienno-zimowym) "Garmina używasz, czapkę zdobywasz" potrwa do 20.03.2024 roku.

 

 

 

 

 

 

 

Nagrodzone zdjęcia (edycja wiosna-lato 2023)

 

 

 

 

 

 
 

 

Nagrodzone zdjęcia (edycja wiosna-lato 2022)

 

 

 

 

 

Nagrodzone zdjęcia (edycja wiosna-lato 2021)

 

 

 

 

Regulamin konkursu "Garmina używasz, czapkę zdobywasz" [„Regulamin”]: 

§ 1. Postanowienia Ogólne 

1. Organizatorem konkursu "Garmina używasz, czapkę zdobywasz", zwanego dalej Konkursem, jest firma TRIGAR Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, NIP: 7831744184 , REGON: 364881760, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Celem Konkursu jest promocja marki TRIGAR.pl. 

4. Konkurs prowadzony jest do 20.03.2024r lub do wcześniejszego wyczerpania czapek TRIGAR. 

5. Uczestnikiem Konkursu zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce.

6. Zamieszczenie przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe jest rozumiane jako zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

7. Uczestnik przesyłający zdjęcie na adres mailowy czapka@trigar.pl, oświadcza że jest autorem zdjęcia i ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich. 

8. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich rodzin, tj: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 

9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., , poz. 612, z późn. zm.).  

§ 2. Przebieg konkursu 

1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy czapka@trigar.pl zdjęcia, na którym widać dowolny produkt marki Garmin („Zgłoszenie konkursowe”).    

2. Każdy Uczestnik może przesłać dowolną ilość Zgłoszeń konkursowych.

3. Uczestnik powinien być autorem Zgłoszenia konkursowego. Zgłoszenie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku lub dóbr osobistych innych osób.  

4. Przesyłając Zgłoszenie konkursowe do Organizatora, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora ze Zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem. Licencja obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).  

5. W przypadku, kiedy Zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osób trzecich Uczestnik oświadcza, że posiada pisemną zgodę na publikację ich wizerunku w związku z niniejszym Konkursem, a także zapewnienie tych osób odebrane na piśmie, że zapoznały się z zasadami niniejszego Konkursu oraz treścią Regulaminu, oraz że je akceptują.   

§ 3. Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody  

1. Ocenie podlegają wyłącznie odpowiedzi konkursowe przesłane na adres mailowy czapka@trigar.pl.  

2. Spośród Zgłoszeń konkursowych nadesłanych przez Uczestników, jury złożone z czterech przedstawicieli Organizatora (dalej: „Jury”) wybierze Zgłoszenia konkursowe, które w ocenie Jury są najbardziej interesujące. Uczestnicy, którzy przesłali najlepsze Zgłoszenia konkursowe wybrane przez Jury otrzymają nagrodę (dalej „Laureat Nagrody”).  

3. Laureat wyraża zgodę na podanie przez Organizatora imienia i nazwiska Laureata do publicznej wiadomości, w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym informowaniem o jego wynikach.  

4. Wynik narady Jury wraz z nazwiskiem Laureata Nagrody zostanie ogłoszony publicznie przez Organizatora na profilu https://www.facebook.com/trigar24/. 

5. Jednocześnie Laureat Nagrody zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem w wiadomości prywatnej w celu ustalenia szczegółów związanych z odbiorem nagrody.  

7. Werdykt Jury jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.  

8. Fundatorem nagród jest TRIGAR Sp. z o.o.

9. Nagrodą w konkursie jest czapka z logo TRIGAR. 

10. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny albo na inną nagrodę.  

11. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby.  

12. W przypadku nie podania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do uzyskania Nagrody w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Organizatora, osoba wskazana powyżej traci prawo do Nagrody, a Organizator nie jest zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi.  

§ 4. Procedura reklamacyjna  

1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres TRIGAR SP z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Organizatora: marketing@trigar.pl w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego rozstrzygnięcia.  

2. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji w formie listu poleconego obowiązująca jest data stempla pocztowego.  

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.  

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania.

§ 5. Dane osobowe  

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest TRIGAR Sp. z o.o., ul. Wierzbięcice 17, 61-561 Poznań, NIP: 7831744184 , REGON: 364881760.  

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.).  

3. Zgodnie z art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu zostało powierzone Organizatorowi na podstawie zawartej z nim umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wysyłką nagród, sprawozdawczością finansową oraz publikacją Laureatów Konkursu.  

4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wysyłki Nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, lub żądania ich usunięcia.   

§ 6. Postanowienia końcowe  

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając e-mail na adres: czapka@trigar.pl  

2. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika zasad określonych Regulaminem.  

3. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Facebook.  

4. Dołączając do Konkursu Uczestnik przekazuje dane osobowe Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.  

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora.  

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.  

7. Niniejszy Regulamin dostępny jest na profilu TRIGAR.pl GPS DLA  AKTYWNYCH oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.  

Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium